Followers

i decree

zondag 3 januari 2010

VS krijgsmacht heeft contacten met Buitenaardsen volgens onafhankelijke bronnen

VS krijgsmacht heeft contacten met Buitenaardsen volgens onafhankelijke bronnen


Door Michael Salla, Ph.D.Onafhankelijke bronnen hebben beweerd dat er persoonlijke besprekingen lopen tussen militaire ambtenaren van de VS en buitenaards leven. De bronnen onthullen dat hooggeplaatste Marine officieren uit de VS een leidende rol gespeeld hebben in een interne werkgroep tussen diverse militaire organisaties die verantwoordelijk is voor de besprekingen, en dat verschillende buitenaardse groepen, naar men zegt, betrokken zijn.Een bron beweert dat bij het contact buitenaardse groepen betrokken zijn die bekend zijn als Reptielen, en een op siliconen gebaseerde levensvorm die ‘De Conformers’ genoemd wordt. Een andere bron beweert dat de buitenaardsen van het sterrenstelsel Zeta Reticuli de Ebens genoemd worden, maar dat die meer algemeen bekend staan als De Grijzen [The Grays]. Een derde bron beweert dat op mensen lijkende buitenaardsen die genootschappen van sterrenstaten vertegenwoordigen contact hebben met militaire ambtenaren. Twee van de bronnen zijn door deze schrijver geïnterviewd die zich bewust was van hun beweringen voor meer dan een jaar, en die hen geloofwaardig vindt.De gelijkenissen in deze onafhankelijke rapporten geeft redenen om te concluderen dat een lopend programma van geheime bijeenkomsten waarbij hooggeplaatst militair personeel aanwezig is van de Marine van de VS en andere militaire diensten met één of meer buitenaardse beschavingen plaatsvindt.Eén bron die beweert te hebben deelgenomen aan deze persoonlijke bijeenkomsten is een dienstdoende Marineofficier van de VS die in februari 2008 de aanwezigheid van een aantal vertrouwelijke bijeenkomsten bij de Verenigde Naties heeft onthuld waarbij UFO’s en buitenaards leven werden besproken. Bekend als Bron A, heeft de Marineofficier beweerd dat hij werd toegestaan door de werkgroep bestaande uit een aantal admiraals, om de besprekingen van de Verenigde Naties te openbaren zonder zijn identiteit bekend te maken. In juni 2008, beweerde Bron A dat hij werd aangesteld bij een ander project waar directe gesprekken met twee groepen buitenaardsen onderdeel van uitmaakten in een heimelijk project waar hij werd toegestaan hun ruimteschip te betreden op drie verschillende gelegenheden. Eén groep is een Reptielachtig ras, en een ander is een op siliconen gebaseerde levensvorm die hij ‘The Conformers’ noemde.Deze auteur en een aantal andere onderzoekers hebben Bron A ontmoet en geïnterviewd, en waren in de gelegenheid te bevestigen dat hij een dienstdoende marine officier in de VS is. Recentelijk hebben twee New Yorkse UFO onderzoekers, Clay en Shawn Pickering, een drie uur durend interview gegeven met betrekking tot de betrokkenheid van Bron A in een heimelijk project waarin persoonlijke bijeenkomsten met buitenaards leven plaatsvonden. Zij onthulden dat een werkgroep tussen diverse militaire organisaties een poging heeft gedaan om President Obama op de hoogte te brengen van het verbond met buitenaardsen. Gezien de identiteit van Bron A en de onwaarschijnlijkheid dat meer hooggeplaatste marine ambtenaren een dienstdoende officier zouden toestaan om het gewone publiek te misinformeren over buitenaards leven, is er reden om zijn beweringen dat hij deelnam aan een geheim project waarin persoonlijke bijeenkomsten deel van uitmaakten zeer serieus te nemen.Een anonieme bron die in verband wordt gebracht met het Defense Intelligence Agency beweerde recentelijk dat militaire ambtenaren op 12 november 2009 een ontmoeting hebben gehad met buitenaardsen, die Ebens genoemd worden en van het Zeta Reticuli sterrenstelsel komen, op het atol Akau op de Johnston Eilanden. De betreffende bijeenkomst was deel van een voortgaande set diplomatieke discussies en uitwisselingen die verschillende decennia omvatten. De informatie was de laatste afbetaling met betrekking tot een vertrouwelijk project dat Serpo genoemd werd, een geheim uitwisselingsprogramma met buitenaardse bezoekers van Zeta Reticuli. Volgens Victor Martinez, die een grote e-maillijst onderhoudt waarheen hij Project Serpo rapporten distribueert, werd aan hem ‘anoniem’ verstuurd:

… de Ebens troffen zich op Akau Eiland met in totaal 18 vertegenwoordigers van de VS, Verenigde Naties, Rusland, China, het Vaticaan en verschillende andere gasten. Het wordt gezegd dat de vertegenwoordigers van de VS vijf militairen hebben toegevoegd, twee officieren uit geheime diensten, een taalkundige en een persoon die de regering van Obama vertegenwoordigd.De Johnston Eilanden zijn VS grondgebied en liggen 1207 kilometer ten zuid-westen van Honolulu. Dat plaatst de Eilanden direct onder de militaire autoriteit van Pacific Command die historisch gezien geleid werd door de Marine van de VS. Alhoewel de laatste uitgave van Project Serpo de deelname van de vijf militairen aan de bijeenkomst niet bevestigd, duidt de keuze van het Johnston Atol op een leidende rol van de marine van de VS in de laatste persoonlijke bijeenkomst.Het Serpo verhaal brengt aanzienlijke controverse vanwege vele inconsistenties in de beweringen van de bronnen die de Serpo informatie onthullen. Niettemin zijn er vele gebeurtenissen onthuld in het Serpo verhaal die zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn op werkelijke gebeurtenissen, zoals dat President Reagan op enig punt vertrouwelijk gebrieft werd over buitenaards leven. Een aantal van Reagan’s publieke verklaringen zijn indirect bewijs dat hij die briefing ontving. Een pro-forma transcriptie van de briefing werd vrijgegeven als deel van het Serpo materiaal in november 2007. De schatting van deze schrijver is dat de Serpo vrijgaven een mix van werkelijke gebeurtenissen en fictie zijn in een officieel gesanctioneerd acclimatiseringprogramma. Terwijl het Serpo materiaal veel onderscheidingsvermogen behoeft gezien het niveau van desinformatie erin, is het zeer waarschijnlijk dat het accuraat de aanwezigheid van geheime militaire bijeenkomsten met buitenaardsen onthuld, maar het mixt met bedrieglijke details. De impliciete rol van de marine van de VS in de zogenaamde Akau bijeenkomst samenhangend met de onthullingen van Bron A.De derde en laatste anonieme bron heeft persoonlijke bijeenkomsten onthuld tussen militaire ambtenaren en op mensen lijkende vertegenwoordigers van buitenaardse beschavingen. Wederom worden officieren van de marine van de VS beschreven als een actieve rol spelend, en zeer betrokken in het promoten van publieke disclosure van het bestaan van buitenaards leven. Wat deze set van bijeenkomsten tussen militairen en buitenaardsen onderscheidt, is dat volgens de bron de bijeenkomsten bijeengeroepen werden vanwege wantrouwen over de manier waarop een heimelijke internationale controlegroep die voorheen “MJ-12” genoemd werd (huidige naam is onbekend), informatie en technologie betreffende buitenaards leven heeft beheerd.Concluderend, er is een zeer echte ontevredenheid binnen de krijgsmacht van de VS, speciaal onder officieren van de marine, over de manier waarop buitenaardse zaken in het geheim gerund en gemanaged worden door een heimelijke transnationale groep die voorheen bekend was als “MJ-12. De ontevredenheid kan teruggevoerd worden naar een incident waarbij een Viceadmiraal betrokken was die dienst deed als hoofd van de Geheime Dienst van de Presidentiële Staf aan wie toegang tot een heimelijk buitenaards gerelateerd project onder zakelijke controle werd geweigerd.

Het incident werd in juni 2008 publiekelijk onthuld bij Larry King Live door voormalig Apollo Edgar Mitchell (zie de video clip). Sinds op zijn minst 1997, hebben groepen van Marine officieren door middel van heimelijke interne werkgroepen geprobeerd om het militaire-/regeringsoverzicht over buitenaardse zaken terug te krijgen die steeds meer geprivatiseerd waren in de zakenwereldDe details van de genoemde persoonlijke ontmoetingen tussen militair VS/marine personeel met buitenaards leven is niet met grote zekerheid bekend vanwege tegenstrijdige verhalen van vertegenwoordigers over wat er plaatsvond tijdens deze bijeenkomsten. Niettemin, gegeven de drie onafhankelijke bronnen die deze bijeenkomsten onthulden, waarvan er twee door deze schrijver bevestigd zijn als geloofwaardig, kan er geconcludeerd worden dat buitenaardse militaire contacten op dit moment plaatsvinden. Gepensioneerde officieren van de twee militaire diensten die het Departement van de Marine vormen (US Navy en US Marine Corps) zijn prominent aanwezig in de regering van Obama. Hieronder bijvoorbeeld Dennis Blair, Directeur van de Nationale Geheime Dienst (gepensioneerd Admiraal, USN); James Jones, Nationaal Veiligheidsadviseur (gepensioneerd Generaal, USMC); en Charles Bolden, NASA Bestuurder (gepensioneerd Generaal, USMC). Derhalve zal een militair buitenaards contact programma dat gelekt is naar het publiek door marine officieren van de VS vanuit een heimelijke interne werkgroep, de regering van Obama aansporen om voort te maken met een publieke aankondiging over de realiteit van buitenaards leven.Bron: Examiner.com0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar