Followers

i decree

vrijdag 18 september 2015

Blossom Goodchild: September 15th, 2015Blossom Video Chat en Channel 3    15 sept. 2015  
Transcriptie van de Video chat en Kanaal 3

Bron:    https://youtu.be/0BoDzfpZEE0      
8:10 --
 WHITE CLOUD:

Een zeer warm welkom aan ieder van jullie die kijkt naar deze kleine tele-communicatie die Blossom en ik naar jullie toe brengen. Ik ben me bewust van de manier waarop velen van jullie je gevoeld hebben … zoals ook Blossom heeft gezegd. En toch, zeg ik tegen jullie, mijn vrienden … laat dit gevoel zijn weg naar jullie werken. Het is in orde om je plat/gelijkmatig te voelen. Het is geen regel dat je je vol met leven moet voelen en in vreugde en Energie. Het is wel beter als je dat kunt, niet waar. Maar straf jezelf niet af door je een beetje laag/down te voelen… Een beetje ongeïnspireerd. Omdat ik tegen jullie zeg … Er is een Licht van Liefde die alle Vreugde draagt wat men mogelijk kan bevatten in zijn Wezen. En, het is daar voor iedereen om dit te accepteren… Om te erkennen… om te Begrijpen.

Dit is LiefdeLicht … deze Golf van Energie zal jullie helpen te begrijpen wie jullie zijn. Liefde … natuurlijk. 

Toch zal dit een dieper niveau van begrip brengen van wie jullie zijn…Liefde. Terwijl dit door jullie atmosfeer filtert… en daardoor door je Wezen geabsorbeerd wordt… zul je de dichtstbij mogelijke gevoelens van Verrukking beleven die je kunt tegenkomen… op het niveau van Energie dat komt. Natuurlijk zijn er Hogere en nog Hogere niveaus van deze Verrukking … en toch kan het niet door dat niveau heen komen… op de Hoogste niveaus, omdat jullie door Verrukking zouden exploderen… en dat zou geen aangenaam gezicht zijn!

Haal adem… zoals we zo vaak tegen jullie zeggen. Haal die Energie binnen… adem die Energie in. Absorbeer die door je Wezen … en laat hem dan naar buiten. Laat dat zich vermengen met de adem van iedereen… met de levensEnergie van bomen en de bloemen en van water. De lucht die jullie inademen zal worden gevuld met de Hogere Energie van Liefde en die is er voor jullie om vrijelijk te inhaleren… In en Uit… In en Uit… en terwijl jullie je meer bewust worden van dit wonder… van deze ademhaling die leven is… jullie zullen zelf het gevoel van verbinding merken waarvan jullie voelen die velen van jullie missen.  

In … en Uit… In… en Uit. En het is nu, dat ik aan de kant ga en ruimte maak voor mijn collega’s die bij jullie bekend zijn als De Federatie van Licht… Veel dank.

DE FEDERATIE VAN LICHT:

Wij zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid om met jullie te spreken via deze dame, Blossom. Maar, op een intensere zin… is dat het niet gewoon onze stem is… onze Geluids Vibratie waarmee we in staat zijn om jullie onze Liefde te bieden op een veel dieper niveau. Terwijl jullie in onze ogen kijken… zien we dat je in staat bent om je hart te verbinden met het Hogere niveau van Liefde die we jullie aanbieden.

Liefste zielen van de Aarde… de tijd is nu bij jullie … waar jullie zielen op gewacht hebben sedert jullie op deze planeet Aarde aankwamen. Het is NU Liefste Mensen dat een Energie zal doorfilteren … en die jullie zielen zal vullen met het Hogere niveau van Liefde waar onze collega White Cloud, zoals hij aan jullie bekend is ,.. jullie ook over sprak.

Heb een zeer verheugd hart … een verheugde geest. Denk aan toen je een kind was en het was de avond voor een verjaardag feest. Die opwinding… als je het moeilijk vond om je hoofd tot rust te brengen en je ogen te sluiten. Want zij wisten, jij wist… dat bij het wakker worden in de morgen, er zoveel geschenken aan je gegeven zouden worden.

Dus daarom roepen wij dit uit als de Geboortedag van deze Nieuwe Energie …die jullie Wezens zal vullen met geschenken waar velen van jullie nooit over hebben gedacht.  Jullie zullen vinden dat jullie Met elkaar Manifesteren … Scheppen… Lachen… Uit jezelf Geven … Aan het Zelf Geven… met Elkaar Delen… Jullie kijken in elkaars ogen en jullie zien Slechts Liefde… Slechts Liefde.

Wij hebben gesproken over Pilaren van Licht… Liefste mensen, deze Pilaren zijn nu voor jullie zichtbaar… door het Energie niveau… als het geheel… waar jullie jezelf in hebben gebracht. En terwijl deze Energie zich in jullie Planeet stort… en jullie Vibratie steeds Hoger en Hoger wordt… zullen er meer en meer van deze Pilaren van Licht zich vullen… deze Pilaren van energie … die uiteindelijk zichzelf als Regenboog Licht presenteren … zoals we zeiden… ze zullen jullie vullen… zullen zich met jullie verbinden. Jullie hartslag … zal resoneren met het slaan dat diep in deze Pilaren zit.

Wij hebben ook gesproken over de kennis… de informatie … die deze Pilaren bevatten. Beetje bij beetje… zo erg geleidelijk… zullen ze informatie uitzenden die beantwoord wordt… voor mensen die van te voren hebben ingestemd om deze informatie te accepteren… op deze wijze.

Jullie tijd van terneergeslagenheid is voorbij. Jullie zielen… uit de diepste plek van binnen… zullen Oplichten … Verhelderen… deze Hogere Energie van Liefde afscheiden… die dan kan worden losgelaten door de ademhaling… naar degenen die deze Hogere Energie nog niet hebben ontvangen… want hun Wezen is niet in staat om dat te doen totdat hun Energie naar een bepaald niveau is opgestegen… om de Hogere Energie te absorberen.

Iedereen op hun eigen tempo, Liefste Zielen. Het pad waarop jullie lopen is op je eigen tempo. Er is geen race… Er is geen haast. Want …dat is het niet waar jullie bij zijn betrokken… dat is van grotere waarde dan het feitelijke bereiken van je bestemming. Wees bewust van jullie zelf en wie jullie zijn. We zullen opnieuw spreken… als het moment juist is.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE. 

Vertaling: Winny

donderdag 10 september 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 8 sept. 2015Blossom met de Galactische Federatie op 8 sept. 2015
                                                        5 pagina’s 
Blossom: Opnieuw groet ik jullie, mijn vrienden. Ten slotte, terug thuis in Australië. Met opzet heb ik niet veel gelezen van werk van anderen betreffende de veranderingen die komen, om niet beïnvloed te worden in ieder geval. Toch ben ik me bewust dat veel opwinding bezig is vanwege een Nieuwe, Hogere Golf van Energie die doorkomt… Ik laat deze transmissie aan jullie zeer bekwame handen over.
(De Federatie van Licht sprak door me heen. Hier is de audio link met de transcriptie eronder. Er wordt aangeraden dat je naar de audio luistert, eerder dan alleen de transcriptie te lezen… omdat de Energie die doorkomt, diep de ziel in penetreert).


Dearest Souls of Earth … We offer this day, through the Energy of our words … Love … Peace … Joy … Happiness. We offer to you ALL things that fill your heart with LOVE.
Federatie van Licht: Liefste Zielen van de Aarde … We bieden vandaag, door de Energie van onze woorden … Liefde… Vrede… Vreugde… Blijheid… Geluk. We bieden jullie ALLE dingen die je hart met LIEFDE vullen.
We come this day also, to bring you words of wisdom. To offer you Knowledge … that perhaps, needs to be remembered from deep with inside your Being. Yet, most of all … we come to let you Know how much WE LOVE YOU … How much we care for you. We have been walking this journey with you since it began … yet, there are many of you that know not of our existence.
We komen vandaag ook om jullie woorden van wijsheid te brengen. Om je Kennis te bieden… die misschien diep in je Wezen moet worden herinnerd. Maar, het meest van alles… komen we om jullie te laten Weten hoeveel we van JULLIE HOUDEN. .. Hoe veel we voor jullie zorg hebben. Wij zijn deze reis met jullie gaan lopen sedert die begon… maar er zijn velen van jullie die ons bestaan niet kennen.
There are many of you that are in full awareness now of who we are … And as we move together … deeper into the Brighter Light … that you are … that we are … our Energy of Love … intertwines … blends together … merges as One … in the finest array of colours … to show you … to allow you to FEEL THE TRUTH OF WHO YOU ARE. THE TRUTH OF WHO WE ARE. For even though there are many, as indeed, this lady who allows us to use her voice box … who sometimes fully Know of our existence … of our Truth … of the reason why we come … and yet, even within that full Knowing … now and then, there are doubts regarding that which we say.
Er zijn velen van jullie die zich nu volledig bewust zijn van wie wij zijn… En als we dichter bij elkaar komen… dieper het Helderder Licht in… wat jullie zijn… dat wij zijn… onze Energie van Liefde… onderling verbonden… samen gesmolten… als Een samengaand... in de mooiste reeks kleuren … om jullie te laten zien … om je te laten VOELEN, DE WAARHEID VAN WIE JULLIE ZIJN. DE WAARHEID VAN WIE WIJ ZIJN. Want zelfs als er velen zijn, zoals inderdaad, deze dame die ons haar stem-box laat gebruiken… die soms ons bestaan volledig Kent… onze Waarheid… van de reden waarom wij komen… en toch …zelfs in dat volledige Weten… dat er zo nu en dan twijfels zijn betreffende wat wij zeggen.
For instance … we have spoken of the Pillars of Light. There was a little discrepancy with our Lady, Blossom … regarding this … in your time … a while ago. Yet now, is that not which we have spoken of … there … before your very eyes?
Bijvoorbeeld… wij hebben gesproken over de Pilaren van Licht. Er was een beetje discrepantie met onze Dame, Blossom, betreffende dit… in jullie tijd… een tijdje geleden. Maar nu, is dat niet waarover wij gesproken hebben… daar… voor jullie ogen?
We come not to prove of anything. We come only to assist you along your journey. To offer you Hope. For we understand that residing upon and within your Earth plane can sometimes be more than a little confusing. It can bring downheartedness … and we desire that your hearts be only uplifted. This is why we come. And we ask that now … in this very moment in which we bring forth this message to you ... you FEEL your heart … you FEEL your heart smile … you FEEL it beat a little faster.
We komen niet om iets te bewijzen. We komen alleen om jullie bij te staan bij jullie reis. Om jullie Hoop te bieden. Want we begrijpen dat het wonen op en in jullie Aarde laag   soms meer dan verwarrend kan zijn. Dit kan neerslachtigheid zijn … en we willen dat jullie harten alleen maar opgeheven zijn. Daarom komen wij. En we vragen dat nu… op dit moment waarop we deze boodschap aan jullie brengen… dat je je hart VOELT… jullie VOELEN je hart glimlachen… jullie VOELEN het wat sneller slaan.
For Dearest Friends … Dearest Ones … Dearest Family … there is much to be excited about.
Want Liefste Vrienden… Liefste Mensen… Liefste Familie…er is veel om opgewonden over te zijn.
The Energy that is to pour through into your Planet Earth … is to be like no other that has been before. We are … in the mind’s eye of the lady, Blossom … showing to her once again … these vast Pillars of Light. They, as they progress … as they become more in numbers … are to differ greatly from those which are sent currently.
De Energie die zich in jullie Planeet Aarde zal storten … is als niets anders dan eerder is geweest. Wij zijn… in het denk-oog van de dame, Blossom… haar opnieuw aan het laten zien… die enorme Pilaren van Licht. Die, als het verder gaat… als ze meer in aantal komen… enorm verschillen van die heden worden gezonden.
For when activated … when connected within the deepest place of your heart … your Being … they shall emit a pulse. A pulse that resonates with yourself. A beat ... like your heart. A beat that shall become One with your heart beat. Emanating LOVE … and you shall see also … the deepest colours of the Rainbow.
Want als die geactiveerd worden… als ze verbonden worden met de meest diepe plek in je hart… je Wezen… zullen ze een puls uitzenden. Een puls die met jezelf resoneert. Een kloppen … zoals je hart. Een hartslag die Een zal worden met je hartslag. Welke LIEFDE uitzendt… en jullie zullen ook de diepste kleuren van de Regenboog zien.
These Pillars of Light shall eventually present themselves to you as PILLARS OF RAINBOW LIGHT … and how your hearts shall be filled with the HIGHER PURER LOVE.
Deze Pilaren van Licht zullen uiteindelijk zichzelf presenteren als PILAREN VAN REGENBOOG Licht … en hoe zullen jullie harten gevuld worden met HOGERE ZUIVERDER LIEFDE.
Your Knowing of who you are in that instant … shall give you the FEELING of completeness.
Jullie Weten van wie jullie zijn zal op dat moment… jullie het GEVOEL geven van compleetheid/totaliteit.
The understanding of why you are here shall be given to you in an instant.
Het begrijpen van wie jullie zijn zal je in een ogenblik worden gegeven.
Hold your spirits High.
Houdt je spirits Hoog.
HOLD ON TO YOUR HATS … as we have said.  
HOUDT JE HOED VAST … zoals we gezegd hebben.
Be Joyous … Dearest Ones. Be Joyous and excited. For it is to be so … that  a HIGHER POWER OF LOVE is to enter into your Earth’s atmosphere … to shine down upon you … to enter into your Being and to allow you to be in the presence of the Divine.
Wees blij… Liefste Mensen. Wees verheugd en opgewonden. Want het zal zo zijn… dat een HOGERE MACHT VAN LIEFDE in jullie Aarde atmosfeer binnenkomt. .. om op jullie te schijnen… om in je Wezen te in te gaan en om jullie in de aanwezigheid van het Goddelijke toe te staan.
This Divine Light is within you. It has always been within you … for you are of it … and yet, as this Greater Power pours forth … it ignites on a deeper scale … the Divine Source that lies within.
Dit Goddelijke Licht zit in jullie. Dat is altijd in jullie geweest … want jullie bestaan eruit… en toch, terwijl deze Grotere Macht uit stroomt… ontsteekt dit op een diepere schaal… de Goddelijke Bron die er in ligt.
Prepare your Beings as your see fit. We do not say to you ‘Do this. Do that’. We say to you only … In / As / Through /Of LOVE … think on these words that we offer and act accordingly … in a manner that FEELS correct for you … and you alone.
Bereid jullie Wezens voor wanneer je dat kunt. We zeggen niet tegen jullie: ‘doe dit of doe dat’. We zeggen alleen tegen jullie… In/Terwijl/Via/ LIEFDE… denk aan deze woorden die we bieden en handel overeenkomstig… op een wijze … die voor jullie correct VOELT. .. en voor jullie alleen.
Remember Dearest One’s, to breathe. That is all you need do … now and always.
Denk eraan, Liefste Mensen om te ademen. Dat is alles dat je hoeft te doen… nu en altijd.
Breathe in LOVE … Breath out LOVE … As you connect with one another.  As you connect with ALL THAT IS.
Adem LIEFDE in … Adem LIEFDE uit… Terwijl jullie je met elkaar verbinden. Terwijl jullie je verbinden met ALLES DAT IS.
BREATHE … BREATHE … BREATHE IN LIFE.
ADEM … ADEM… ADEM LEVEN IN.
We are ever closer. Find Peace within your souls. For by doing so … as you breathe out … you offer Peace to places upon your Planet that are in so much need of this Energy … To souls upon your Planet that are in much need of this Energy.
We komen steeds dichterbij. Vindt vrede in je ziel. Want door dat te doen… terwijl je uitademt… bied je Vrede op plaatsten op jullie Planeet die deze Energie zo erg nodig hebben… Aan zielen op jullie Planeet die deze Energie erg nodig hebben.
AS THE HIGHER ENERGY COMES IN … BREATHE.
TERWIJL DE HOGERE ENERGIE BINNEN KOMT …. ADEM IN.
Breathe it in … Send it out. Be gentle with yourselves … Be kind … Be Loving … to yourselves.
Adem die in… zend die uit. Wees aardig voor jezelf… Wees vriendelijk … Wees liefdevol … voor je zelf.
The time that is upon you is one of Greatness.
De tijd die bij jullie komt is er een van Grootsheid.
The lady, Blossom, can FEEL as we speak to you … of the immense LOVE that we have for you. We ask that you FEEL it also. As we say often … words are inadequate. Yet, as you Know US as Truth … as you breathe in our LOVE … the FEELING it gives you … allows you to Know … WHO YOU ARE … WHO WE ARE …Your family of Light.
De dame, Blossom, kan, als we met jullie spreken… de immense LIEFDE VOELEN… die we voor jullie hebben. We vragen dat jullie die ook VOELEN. Zoals we vaak zeggen… woorden zijn inadequaat. Maar, als jullie ONS als Waarheid Kennen… … terwijl jullie onze LIEFDE inademen … is het GEVOEL dat dit jullie geeft … dat laat jullie Weten… WIE JULLIE ZIJN … WIE WIJ ZIJN… Jullie familie van Licht.
We are One family … We travel together … moving forward … into a Higher space … into a Purer Vibration … and SO IT IS.
Wij zijn Een familie … We reizen te  samen… gaan verder … naar een Hogere ruimte… in een Zuiverder Vibratie… en ZO IS HET.

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep our Vibrational Energy as HIGH as we can.
Dit schreef Blossom in haar brief:  
May the coming months fill us with renewed Energy ... and turbo charge our batteries ... allowing us to ...
Moge de komende maanden ons vullen met hernieuwde Energie… en onze batterijen turbo opladen en ons laten ….
BLAST THIS PLANET WITH LOVE IN ITS HIGHEST PUREST FORM.
DEZE PLANEET EXPLODEREN MET LIEFDE IN ZIJN HOOGSTE ZUIVERSTE VORM.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar