Followers

i decree

maandag 22 juni 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 20 juni ‘15
Blossom Goodchild

        20 juni ‘15


Blossom: Vanuit mijn zielen essentie … zeg ik weer ‘hallo’ tegen jullie. Er is best een toestand in onze wereld betreffende de diverse veranderingen waarover werd gesproken… En ik bedoel DIVERSE! Zijn jullie er gelukkig mee om hierover te spreken vanuit jullie perspectief?

Federatie van Licht: De warmste groeten voor Ieder Een. We omvatten het hart van iedereen die getrokken wordt tot onze kennis en ons begrip … in het weten dat de verbinding tussen ons allen… die van LIEFDE is… en via deze prachtige uitlaatklep/uitgang zijn we in staat om ons Licht naar buiten te schijnen… dat zich dan met jullie Licht vermengt… en samen stralen we naar IEDEREEN … door de uitdrukking van Zuivere Liefde die wij zijn.

Bloss: Een vraag die sommige lezers hebben is dat toen jullie zeiden ‘take flight’ ‘de vlucht nemen’ … betekent dit dat we het stoffelijke lichaam moeten verlaten om dat te doen?

Fed.v.L: Helemaal niet. Want dit is het experiment waarin wij bezig zijn om in mee te spelen… voor de eerste keer…

Bloss: Ik voel alsof jullie opnieuw willen spreken… Het toneel is aan jullie, mijn vrienden.

Fed.v.L: Veel dank.

Bloss: hier is de audio opname met het transcript eronder. Ze zeggen dat het altijd goed is om te luisteren om de Vibrationele Energie te VOELEN die zij doorgeven om ons op te heffen.
The Transcript. 
 En het Nederlands eronder.
Greetings to you this day. We are appreciative of this opportunity once again … to use this vessel Blossom … in order to bring forth that which we choose to speak of via Vibrational Sound … which carries with it an Energy that is of a greater resonance for the soul-self to absorb … rather than that of the electronic version … where one must read and FEEL.

De groeten aan jullie vandaag. We zijn waarderend voor deze gelegenheid …opnieuw… Om dit voertuig Blossom te gebruiken… om naar voren te brengen wat wij willen zeggen via het Vibrationaal Geluid … dat een Energie in zich draagt die van een grotere resonantie is voor de ziel-zelf of om te absorberen… eerder dan de elektronische versie… waar bij men moet lezen en VOELEN.
If you were to close your eyes as we speak … and take your focus to your Heart place/space ... you will FEEL the LOVE and the Energy of that LOVE … that we bring forth … to intermingle with the Energy of Love Vibration that you, yourself … as an individual … are residing within.

Als jullie je ogen sluiten terwijl we spreken … en je focus zet in je hartruimte/plaats, zullen jullie de LIEFDE en de Energie VOELEN van die LIEFDE… die wij voortbrengen… om uit te wisselen met de Energie van de Liefde Vibratie die jij, jijzelf … als individu draagt … die er binnenin woont.
For many, with eyes closed … you perhaps, may perceive a visionary perception of who we are. Yet, do not be concerned if you merely see colours … or indeed, if you see nothing at all. This does not mean that we are not with you … or you are not as evolved as another that may see us.

Voor velen, met de ogen gesloten… jij misschien, kunnen een visionaire waarneming hebben van wie we zijn. Maar, maak je geen zorgen of je louter kleuren ziet… of inderdaad, als je helemaal niks ziet. Dit betekent niet dat we niet met jullie zijn… of dat jij niet zo ontwikkeld bent als een ander die ons wel ziet.
Simply open your Hearts to the Freedom that LOVE brings.

Open gewoon je Hart voor de Vrijheid die LIEFDE brengt.
There have been questionings and concerns regarding that which is to take place. We choose to remain on the ‘sunny side of the street’ regarding these changes.

Er zijn vragen en zorgen betreffende dat wat er gaat gebeuren. Wij willen aan de ‘zonnige kant van de straat’ blijven betreffende die veranderingen.
Blossom is expressing to us that there is much information of ‘gloom and doom’ regarding this time frame ahead … and although she has not eaten into it … she has not fed her mind with it … none the less, she says … there is little that speaks of Joy and Happiness regarding this time frame we speak of.

Blossom zegt tegen ons dat er veel informatie is over ‘de ondergang’ (‘gloom en doom’) over de tijd die aankomt… en alhoewel zij er niets van heeft gegeten… heeft zij haar denken er ook niet mee gevoed… desondanks, zegt ze… er is maar weinig dat over Vreugde spreekt en over Geluk betreffende die tijdsperiode waarover we spreken.
CHOICE … CHOICE … CHOICE! 

KIES… KIES … KIES!
What is it that you shall choose to FEEL in this very moment as you listen to our words?

Wat is het dat je zult VOELEN op dit moment terwijl je naar onze woorden luistert?
Do you choose to FEEL LOVE … or do you choose to feel fear?

Wil je LIEFDE VOELEN … of kies je ervoor om angst te voelen?
Do our words bring your Being into a place of Peace and Hope and Knowing? This Knowing … that lies within you. This FEELING of Knowing … that is part of you … can only mean that you KNOW LOVE.

Brengen onze woorden je Wezen naar een plek van Vrede en Hoop en Weten? Dit Weten… dat ligt IN je. Dit VOELEN om te Weten… dat is deel van jou… en dat kan alleen maar betekenen dat je LIEFDE KENT.
As we have expressed many times … if there is something you come upon that immediately changes the stirring in your heart to a lower Vibration … There is your answer. There is your Knowing … that this … that you have come across perhaps … is not for you.

Zoals we heel vaak hebben gezegd… als er iets is dat komt wat  onmiddellijk de beroering in je hart verandert naar een lagere Vibratie… Er is jouw antwoord. Er is jouw Weten… dat dit... wat jij bent tegengekomen, wat misschien … niet voor jou is.
Why choose to take yourself downwards when you have the opportunity at hand … all ways … all time … to lift yourselves into a Higher frequency of yourselves … where Joy … Pleasure … Happiness … Energy … fills your Being? Where Peace resides without understanding of all things … Yet, acceptance of the Knowing that ALL is working toward a system … a rejuvenation … an intellect … a Higher Energy … FOR ALL /THROUGH ALL /AS ALL /OF ALL/ … LOVE.

Waarom wil jij jezelf naar beneden halen als je de gelegenheid bij de hand hebt … altijd … of telkens… om jezelf op te heffen naar een Hogere frequentie van jezelf… waar Blijdschap… Plezier… Geluk… Energie… je Wezen vult?
You shall hear much in the days to come … that may unsettle the Vibration in which you have chosen to reside.

Jullie zullen in de dagen die komen veel horen … wat de Vibratie waarin jij gekozen hebt om in te wonen, in de war brengt.
CHOICE CHOICE CHOICE! … As to how you receive different information that is brought forth.

KIES KIES KIES! … Over hoe je verschillende/andere informatie krijgt die wordt uitgebracht.
There may be shock value … There maybe things brought out into the open that ‘shock’ … There is no other word and yet, what will you choose?

Er kan iets schokkends bij zitten … Er kunnen dingen worden naar buiten gebracht die ‘schokken’… Er is geen ander woord voor en toch, wat zul je kiezen?
Will you choose things that are allowed to be revealed to bring you down, down, down, or, KNOWING THE GREATNESS OF WHO YOU ARE … would it not be better … more advisable … to KNOW that whatever is taking place … whatever is announced … your understanding of these experiences is that you knew they were to come.

Zul je dingen kiezen die toegestaan worden om te worden onthuld om je naar beneden, naar beneden, naar beneden te brengen, of KEN JE DE GROOTSHEID VAN WIE JE BENT… zou het niet beter zijn… raadzamer zijn… te WETEN dat wat er ook gebeurt… wat er ook wordt aangekondigd … jullie begrip van deze ervaringen is dat jullie wisten dat die zouden komen.
Therefore, the excitement of all that is taking place … in the Knowing that the world in which you live is moving forward now into … we would say … a Garden of Roses …A Higher place in which you choose to Live.

Daarom, zit de opwinding van alles dat gebeurt … in het Weten dat de wereld waarop jullie wonen voort gaat naar … we zullen zeggen … een Tuin van Rozen…Een Hogere plek waarin jullie wilden Leven.
YOUR CHOICE.   JULLIE KEUZE.
And we say, there shall be exasperation. Yet, will you choose to remain exasperated? Or, will you choose to accept that YOU ARE ABOVE ALL CHAOS … ALL MISUNDERSTANDING.

En wij zeggen dat er wel verbittering zal zijn. Maar zul je kiezen om in bitterheid te blijven? Of, zul je kiezen om te accepteren dat JIJ BOVEN ALLE CHAOS…EN ALLE MISBEGRIJPEN STAAT.
Your Higher purpose on the Earth plane at this time … is to remain in the Highest Vibration you can BE. The Vibration you naturally are … as a Divine Human Being … that has come to this planet to assist. To pour your Love self into the Earthly Vibrations … and in doing so … automatically you are serving The Whole.

Jullie Hogere bedoeling op het Aardeplan in deze tijd… is om in de Hoogste Vibratie te blijven waarin je maar kunt ZIJN. De Vibratie zoals je natuurlijk bent… als een Goddelijk Menselijk Wezen… die naar deze planeet is gekomen om te helpen. Om jullie Liefde van jezelf in de Aardse Vibraties te storten… en door dat te doen… automatisch Het Geheel dienen.
YOU ARE BEING WHAT YOU CAME HERE TO BE …

JULLIE ZIJN WAT JE HIER KWAM ZIJN…
YOU ARE DOING WHAT YOU CAME HERE TO DO … by simply remaining in thought … in mind … in heart … in LOVE.

JULLIE DOEN WAT JE HIER KWAM DOEN … door gewoon in gedachten… in het denken… in het hart … in LIEFDE te zijn.
The strength that can be brought forth from within you does not falter … does not weaken …. does not lessen or runout. There is an endless supply of strength for you to draw from … from yourselves. Recharge batteries … as we have often suggested. This is imperative to your well-being.

De sterkte die kan worden voortgebracht vanuit binnenin je, wankelt niet… verzwakt niet …wordt niet minder of loopt niet af. Er is een eindeloze toestroom van kracht voor jullie om die uit je te halen… uit jezelf. Laad de batterijen weer op… zoals we zo vaak hebben voorgesteld. Dit is noodzakelijk voor jullie welzijn.
LOVE … LOVE … LOVE … ONLY LOVE … ONLY LOVE.

LIEFDE … LIEFDE… LIEFDE … SLECHTS LIEFDE … ALLEEN LIEFDE.
Why choose that which does not make you FEEL that way?

Waarom kies je dat wat je niet op die manier laat VOELEN?
Why choose to FEEL down … when if you tap into your Truth … your Goodness … your Happiness … you not only enjoy your every moment of living … Yet, as we have expressed … you serve Everything upon the planet by doing so … to a much greater degree than you could ever realise at this juncture. Yet, Dearest Ones you KNOW it to be so.

Waarom kies je om je ‘down’ te VOELEN… terwijl als je uit je Waarheid tapt… uit jullie Goedheid… jullie Geluk… je niet alleen elk moment geniet om te leven… Maar, zoals we zeiden… jullie dienen Alles op de planeet door dat te doen… in veel hogere mate dan je dat op dit kruispunt kunt bedenken. Maar, Liefste Mensen jullie WETEN dat dit zo is.
And then multiply and multiply and multiply that KNOWING within yourself … so that there is no questions. There is no need for questioning … for you … yourself … as you are … are the answers to all your inquiries.

En dan: vermenigvuldig en vermenigvuldig en vermenigvuldig dat WETEN in jezelf… zodat er geen vragen zijn. Er is geen behoefte of noodzaak voor vragen… Voor jullie… jullie zelf… zoals je bent… zijn er antwoorden op al jullie vragen.
YOU ARE THE ANSWER.

JULLIE ZIJN HET ANTWOORD.
LOVE … In the guise of a human Being … Here to change history … Here to move yourselves … your Planet and Everything upon and within it … to a new home.

LIEFDE … in de vermomming van een menselijk Wezen… dat Hier is om de geschiedenis te veranderen… hier is om jezelf verder te brengen… jullie Planeet en alles erop en erin… naar een nieuw thuis.
Dearest Friends … Dearest Souls … we ask you to realise the difference you are making within this Divine plan. You … You alone … AS ONE … are accomplishing that which you set out to do.

Liefste Vrienden… Liefste Zielen… we vragen jullie om je het verschil te realiseren dat jullie maken met dit Goddelijke Plan. Jullie… Jullie alleen… ALS EEN … bereiken/voltooien dat wat jullie wilden gaan doen.
KNOW THIS IN YOUR BEING.

WEET DIT IN JULLIE WEZEN.
You are not failing! You may look around and wonder what difference you can … or are … making. Your human eyes see differently from ours. You are shovel fed negativity … by the bucket full!

Jullie falen niet! Je kunt om je heen kijken en je afvragen welk verschil je kunt… of doet… maken. Jullie menselijke ogen zien anders dan die van ons. Jullie zijn gevoed door scheppen vol negativiteit… met emmers vol!
Therefore, change that negativity with a simple thought of Goodness and Love. Teach others by example to BE the same. Do not be downhearted … for now is the time to rise into the fuller Light of yourself.

Daarom, verander die negativiteit met een simpele gedachte van Goedheid en Liefde. Leer anderen door je voorbeeld om hetzelfde te ZIJN. Wees niet neerslachtig… want nu is de tijd om in het vollere Licht van jezelf op te komen.
And as you gather together in strength during these times ahead ... the bond you shall FEEL through the ethers … through the ‘Heart to Heart - AS ONE’ connection … shall keep you strong.

En terwijl jullie samen komen met elkaar in kracht, in de tijden die komen… zal je de band VOELEN door de ethers heen … via een ‘van Hart tot Hart – ALS EEN’ verbinding… dat zal jullie sterk houden.
We speak over and over of this time that is coming to you … where the world in which you now reside … shall be but a faint memory … of an existence you once beheld.

We spreken telkens weer over die tijd die naar jullie toekomt… waar de wereld waarin je nu woont… maar een vage herinnering zal zijn… van een bestaan dat je eens waarnam.
Onwards … Dearest Souls … March onwards … in LOVE.

Voorwaarts… Liefste Zielen… Marcheer door… in LIEFDE.
Take a breath … in and out … in and out … and FEEL our LOVE for you.

Haal adem… in en uit… in en uit… en VOEL onze LIEFDE voor jullie.
In honour of the choices you made to be on Earth now … to fulfil this Divine Plan.

To see it through … To move it through … IN LOVE … to a Higher positioning … OF LOVE.
Ter ere van de keuzes die je maakte om nu op Aarde te zijn… om dit Goddelijke Plan te vervullen. Om hier doorheen te komen… om er doorheen te gaan… IN LIEFDE… naar een Hoger gedrag.

As the Vibration rises … how spectacular shall meetings and greetings be … between us all?

Terwijl de Vibratie omhoog gaat… hoe spectaculair zullen ontmoetingen en begroetingen zijn… tussen ons allemaal?
Take a few moments in silence with us … to FEEL that which we bring to you …LOVE.

Gebruik enkele momenten in stilte met ons… om te VOELEN wat we naar jullie toebrengen… LIEFDE.
Until our next communication with Blossom … we bid you farewell …

Tot aan onze volgende communicatie met Blossom… zeggen wij jullie tot ziens…
IN SUCH GRATITUDE FOR WHO YOU ARE.
MET ZULKE DANKBAARHEID VOOR WIE JULLIE ZIJN.
End of session.   Eind van de sessie.
Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
Veel dank.
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )                                                

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar