Followers

i decree

maandag 15 juni 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 13 juni ‘15Blossom met de Galactische Federatie op 13 juni ‘15
                                                                 
Blossom: Goedemorgen aan jullie. Er is een onderwerp waar ik vandaag graag over wil spreken, betreffende het eind van september dit jaar 2015. Er wordt best veel over gesproken voor de datums van 22-28 september en dat er iets groots gaat gebeuren. Iets ervan is verlichtend en hoopvol, dan natuurlijk… ook het tegengestelde. Ik vroeg me af of jullie je zegje willen doen over deze tijd?

Federatie van Licht: Met open hart en denken begroeten wij elkaar.


Bloss: Ik voelde plotseling hoe de Energie dramatisch veranderde…. Ik sloot mijn ogen en bereidde me voor op dat ‘Zij’ zouden spreken.

Hier is de verbinding/link om te horen wat ‘Zij’ zeiden en daaronder staat de transcriptie. En daarna de vertaling. (w) Ik raad ZEER AAN om… ook al lees je liever… dat je luistert naar de audio, vanwege de Energie die hun geluidsvibratie bevat.


Greetings to all who have the time and the ears to listen to that which we choose to bring forth on this day in your time. We are very much aware of the question posed, regarding the time of the month of September this year, 2015.
Gegroet aan iedereen die de tijd en oren heeft om te luisteren naar wat wij willen voortbrengen op deze dag in jullie tijd. Wij zijn ons zeer bewust van de vraag die is gesteld, betreffende de tijd in de maand september in dit jaar 2015.

We say to you … in Truth … as we always shall and always have done so … that indeed, much speculation has been brought forth regarding this time frame of your world and that of possibilities which may or may not occur.
We zeggen tegen jullie … in Waarheid … zoals we dat altijd zullen doen en hebben gedaan dat, er veel speculatie is voortgebracht betreffende deze tijdsframe van jullie wereld en van de mogelijkheden die wel of niet kunnen gebeuren.


There are those that speak of ‘Rapture’ … There are those that speak of … we say smilingly … ‘Alien abductions’ … We still smile!
Er zijn er die spreken van ‘Rapture’ of ‘Verrukking’ of ‘Geest vervoering’… Er zijn er die spreken van … we zeggen het glimlachend... ‘Alien (buitenaardse) ontvoeringen’ … we glimlachen nog steeds!


Dearest Ones … We come forth in this way … on this day … to tell you that indeed, there shall be GREAT CHANGES taking place within this period of your time.
Liefste Mensen… We komen op deze manier naar voren… op deze dag… om jullie te vertellen dat er inderdaad, GROTE VERANDERINGEN zullen plaats vinden in deze periode tijd.


What shall they be? ... You wonder. Will they actually occur? … You wonder. We ask you to FEEL through your heart space … the Energy that this message contains.
Wat zullen die zijn? … Vragen jullie je af. Zullen ze feitelijk gebeuren? … Vragen jullie je af. We vragen jullie om door je hart ruimte heen… de Energie te VOELEN die deze boodschap bevat.


WE LOVE YOU.
WE HOUDEN VAN JULLIE.


We have spoken with you for many a year and been within your Soul - Space for very much longer. The time frame … although there is no time where we position ourselves … is upon you now … where before the year of 2015 is through …
We hebben voor meer dan een jaar met jullie gesproken en zijn in jullie Zielen-Ruimte geweest voor nog veel langere tijd. Het tijdsframe… alhoewel er geen tijd is waar wij ons neerzetten… is nu bij jullie… waar voordat het jaar 2015 voorbij is…


YOU SHALL KNOW …   JULLIE ZULLEN WETEN…

YOU SHALL FEEL …      JULLIE ZULLEN VOELEN…

YOU SHALL EXPERIENCE ...  JULLIE ZULLEN BELEVEN …

A VAST CHANGE WITHIN THE ENERGY OF YOUR PLANET EARTH.

EEN GROTE VERANDERING IN DE ENERGIE VAN JULLIE PLANEET AARDE.

This Energy that is to come forth … to pour into … and be absorbed by Each One … by Every Living Thing … shall change your perspective of how you view yourselves and the world in which you live.
Deze energie die gaat komen… om te worden ingestroomd… en te worden geabsorbeerd door Elk Een en door Elk Levend Ding… zal jullie perspectief veranderen van hoe jullie jezelf zien en de wereld waarin jullie wonen.


Each Being … Each thing in existence … shall be given the opportunity to take flight.
Elk Wezen… Elk ding in het bestaan … zal de gelegenheid worden gegeven om te gaan vliegen. (to take flight)


This experience shall raise the level of your Vibrational pull to a place that as yet, is unknown to you. You shall awaken from then on with a different FEEL regarding the VERY ESSENCE OF WHO YOU ARE.
Deze ervaring zal het niveau doen omhoog gaan door jullie vibrationele ruk naar een plaats die nog onbekend is voor jullie. Jullie zullen vanaf dan ontwaken met een ander GEVOEL betreffende de ESSENTIE VAN WIE JULLIE ZIJN.


LOVE.   LIEFDE.

Blossom is asking us … Shall it be a gradual changing? Or is there actually to be an ‘EVENT’ … that we have spoken of many times in the past?
Blossom vraagt ons… Zal het een geleidelijke verandering zijn? Of is er feitelijk een ‘EVENT’ een ‘GEBEUREN’… waarover wij heel vaak in het verleden hebben gesproken?


We give words to you in utmost Joy … in the Knowledge that ‘Yes’ … There shall be An Event … For it shall be FELT. For those who are unable to experience the fullness of it … due to their positioning of self … And by this we do not mean geographically … But, in the space of resonance in which they reside.
Wij geven woorden aan jullie in uiterste Vreugde… in het Weten dat ‘Ja’ … er Een Gebeuren zal zijn… Want dit zal worden GEVOELD. Voor degenen die niet in staat zijn om de volheid ervan te beleven… vanwege hun neerzetten/positionering van het zelf… En hiermee bedoelen wij dat niet geografisch… Maar, in de ruimte van resonantie waarin zij wonen.


Again, Blossom asks us what exactly is to take place?
Opnieuw, vraagt Blossom ons wat er precies gaat plaats vinden?


THE POURING IN OF A HIGHER PURER ENERGY … THAT SHALL CHANGE YOUR WORLD FROM THEN ON.
HET INSTORTEN VAN EEN HOGERE, ZUIVERDER ENERGIE … DIE JULLIE WERELD VAN DAN AF AAN ZAL VERANDEREN.


Those who hear this message … we Trust shall FEEL with inside of their very Being … the core of who they are … the Truth that we bring.
Zij die deze boodschap horen …. daar Vertrouwen we op, zullen in hun Wezen … de kern VOELEN van wie zij zijn… de Waarheid die wij brengen.


We are cautious here, as we speak of a particular time. For this may be altered due to circumstances and therefore, we would not desire to bring false hope and yet, if you were to see the smile upon the face of the vessel we use … the smile that is ours … you would KNOW through FEELING … as these words are given Energetically … that something ‘soon’ … we say again ‘soon’ … for we are aware of the confusion around this wording … that things as you know them … ALL things … ALL lifestyle as you know it … is to be lifted into a Higher Vibration. One of a Higher Energy … of LOVE.
We zijn hier voorzichtig, als we over een specifieke tijd spreken. Want die kan vanwege omstandigheden worden veranderd en daarom, wensen wij geen valse hoop te brengen en toch, als je de lach op het gezicht van het voertuig dat we gebruiken, zou zien… de lach die van ons is… zouden jullie WETEN door te VOELEN … terwijl deze woorden Energetisch worden gegeven… dat iets ‘spoedig’ … we zeggen opnieuw ‘spoedig’… want we zijn ons bewust van de verwarring bij deze verwoording… dat de dingen zoals je ze kent… ALLE dingen … DE HELE levensstijl zoals jullie die kennen … opgetild zal worden naar een Hogere Vibratie. Een vibratie van een Hogere Energie… van LIEFDE.


Blossom is asking still … Will it be felt? Just felt? Or, will there be a marked occasion that shall go down in the history of mankind?
Blossom vraagt nog… Zal dat worden gevoeld?  Alleen gevoeld? Of zal er een gemarkeerde gelegenheid zijn die de geschiedenis van de mensheid ingaat?


Dearest Ones … Let your hearts be filled with hope … Let the Truth of yourselves KNOW this answer.
Liefste Mensen… Laat jullie hart met hoop worden gevuld… Laat de Waarheid van jezelf dit antwoord WETEN.


And our non-tiring questionnaire still asks … Whether or not … there shall be a ‘Happening’… an actual ‘Event’?
En onze niet te vermoeien vraagstelster vraagt nog … Of er wel of niet … een ‘Happening’ zal zijn… een feitelijk ‘Gebeuren’? 


We so enjoy her persistence and yet … we choose to say … ‘Yes. There shall be’ … and yet in the way of its occurrence … we choose to remain in silence regarding how it is brought forth.
We genieten zo van haar volharding en ook … willen wij zeggen …’Ja. die zal er zijn’… en toch door de wijze van het gebeuren… willen we in stilte blijven betreffende hoe dit wordt voortgebracht.


There can be no more disappointments ... during these days ahead. Again, we say ‘before the year is out’ … You shall experience GREAT CHANGE.
Er kunnen geen teleurstellingen meer zijn… in die komende dagen. Opnieuw zeggen we ‘voordat het jaar uit is’… zullen jullie GROTE VERANDERING beleven. 


As this Energy integrates with the Energy of your Planet and yourselves …
Terwijl deze Energie zich integreert met de Energie van jullie Planeet en van jullie zelf…


REMEMBER WHO YOU ARE.   HERINNER JE DAN WIE JULLIE ZIJN
REMEMBER THE BREATH.     HERINNER JE DE ADEMHALING.  
REMEMBER TO BE ONLY IN YOUR HEART.  HERINNER JE OM SLECHTS IN JE HART TE ZIJN.


HERE IS YOUR TRUTH.      HIERIN ZIT JULLIE WAARHEID.

HERE YOU SHALL KNOW THAT, THAT WHICH OCCURS IS OF THE HIGHEST TRUTH.
HIER ZULLEN JULLIE WETEN DAT, DÀT WAT GEBEURT DE HOOGSTE WAARHEID IS.


Much turmoil within the Soul - Self has been taking place for many. Once again … old patterns have emerged. Issues that one thought were gone and released … have once again, touched the heart and mind.
Veel beroering in de Ziel-Zelf heeft bij velen plaats gehad. Opnieuw … oude patronen zijn opgedoken. Zaken waarvan men dacht dat die verdwenen en losgelaten waren … hebben opnieuw het hart en denken aangeraakt.
This is their final release. The letting go of that which no longer serves. For if must be so ... to clear One’s Energy of any negativity towards self and others … in order to be the empty vessel that is open to receive this New Energy.
Dit is hun laatste loslaten. Het loslaten van dat wat niet langer meer dient. Want dat moet het zijn … om Iemands Energie op te ruimen van elke negativiteit naar zichzelf en naar anderen… om het lege vat/voertuig te zijn dat open is om deze Nieuwe Energie te ontvangen.


As this Energy merges … with self … with ALL … One shall FEEL as if they are walking on air.
Terwijl deze Energie samensmelt… met het zelf… met het ALLES... Zal Men zich VOELEN alsof men op lucht loopt.


Trust in yourselves. No - one else.    Vertrouw op jezelf. Op niemand anders.

Trust in the LOVE that you FEEL. Vertrouw op de LIEFDE die je VOELT…

As the days move forward … from this day onwards … One shall begin to FEEL the Energy building. The expectation of something that is to come. Yet, it does not come from the head space … only the heart.
Als de dagen voortgaan… vanaf deze dag naar voren … zal Men beginnen de Energie te voelen zich op te bouwen. De verwachting van iets dat gaat komen. Maar, het komt niet uit de ruimte van het hoofd… alleen uit het hart.


Dearest Souls of Earth … you have stood by … You have bravely soldiered on. Sometimes doubting all that you knew to be your Truth. Other times … filled with a surgance of Energy that allowed you to KNOW that you are on the pathway home.
Liefste Zielen van de Aarde … jullie hebben het bijgestaan… Jullie hebben dapper gestreden. Soms twijfelend aan alles dat jullie wisten dat je Waarheid was. Andere keren … gevuld met een golf Energie die jullie liet WETEN dat je op het pad naar huis bent.


For this day … we now take our leave … but we shall speak again regarding this matter.
Op deze dag…. Gaan we vertrekken … maar we zullen weer spreken betreffende deze zaak.


The lady is asking … the lady Blossom, is asking why we have not spoken of this time frame before? We have spoken of an occurrence many times. We would not say necessarily, that THE EVENT that we have spoken of … is that which lies immediately ahead. For One must understand … that One must reside in a certain Vibration … and the Energy of many must do so, also … in order for THE EVENT … THE GRAND EVENT … to take place.
De dame vraagt … de dame Blossom, vraagt waarom wij niet eerder over deze tijdsperiode hebben gesproken? We hebben heel vaak over een gebeuren gesproken. We zeggen niet noodzakelijk dat HET GEBEUREN waarover we spraken… is dat wat direct voor ons ligt… Want Men moet begrijpen… dat Men moet wonen in een bepaalde Vibratie… en de energie van velen moet dat doen… zodat HET GEBEUREN… HET GROTE GEBEUREN… (kan) plaats vinden.


And yet, that which is to occur before your year is out … shall bring to you such Happiness … such Joy … such Peace … such Understanding … such Love … on a deeper level … that, as One’s life continues on in this way … it shall lead onwards to THE GRAND EVENT of which we speak.
En toch, dat wat gaat gebeuren vóór jullie jaar is afgelopen…dat zal jullie zulk Geluk brengen… zo’n Vreugde… zo’n Vrede… zo’n Begrip… zo’n Liefde… op een dieper niveau… dat… als Iemands leven op deze wijze verder gaat… het zal doorgaan naar HET GROTE GEBEUREN waarover we spreken.


Fill your hearts with yourselves. LOVE every part of your waking and sleeping time.
Vul jullie hart met jezelf. HOUD VAN elk deel van je wakende en slapende tijd.


You are so close now … Our Family of Light … Who so bravely volunteered to be on Earth through all its trials and tribulations … to be part of the transformation that is locked within the Divine Plan.
Jullie zijn nu zo dichtbij… Onze Familie van Licht… die zo dapper vrijwillig waren om op Aarde te zijn met al haar beproevingen en rampspoeden… om deel te zijn van de transformatie die bij het Goddelijke Plan is ingesloten.


WE LOVE YOU … and so this transmission ends.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE …. En zo eindigt deze transmissie.


Many thanks.  Veel dank.    Eind van de sessie. .

Her-bekijk de Invocatie… “Wij zijn de Spel Veranderaars’, als je er voor in stemming bent. Om de Energie zo HOOG te houden als we kunnen. http://youtu.be/MYeqbshjgmA


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar